امروز: شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی

سندرم شوگرن

مروری بر تاریخچه ی بیماری های روماتیسمی

!همکلاسی های عزیز استاد فرمودند نیازی به حفظ تاریخچه نیست و بنده هم با نظر سرگروه این قسمت رو آوردم براتون.
تاریخچه ی بیماری های روماتیسمی مربوط به ۴ قرن قبل میلاد مسیح بوده است ۱۸ مورد از بیماری هایی که بقراط به آنها اشاره میکند مربوط به بیماری های روماتیسمی هستند. اصطلاح “روما” قرن اول بعد از میلاد مسیح معروف شده است و بقراط در کتاب”کورپوس”آن را بکار برده است.وتعریفشان از روما این بوده که روما ماده ای است جاری و سیال که مانند فلگماست و از مغز ترشح شده و به ارگانهای مختلف میرود و ایجاد بیماری میکند،ترم روما همراه با آرتریت اولین بار توسط آقای اندروبرد تشریح شد و تفسیر ایشان این بود که مایع غلیظ و چسبنده ای در سر تولید شده و با پایین آمدن در نواحی دیگر بدن ایجاد بیماری میکند و در سال ۱۹۴۷ در لندن مطرح شد که این ماده میتواند علائم آرتریت را ایجاد نماید)گرمی،درد،قرمزی مفصل(مفهوم روماتیسم به عنوان یک سندرم ماسکولو اسکلتال توسط یک پزشک فرانسوی به نام گیلام بالو) ۱۶۱۶ – ۱۵۵۸ ( مطرح میشود و بعد از مرگ ایشان در کتابی منتشر میشود) ۱۶۴۲ (،که آرتریت در یک مفصل همان کاری را که روماتیسم با بدن میکند انجام میدهد.اصطلاح “روماتولوژی”ابداع اخیری توسط برنارد کومرو ) ۱۹۴۰ ( بوده است.سالها و قرنها ترم نقرس و بیماری های نقرسی را معادل آرتریت به کار میبردند .در واقع توماس سیدنهام سعی کرد تعریف متفاوتی از نقرس ارائه دهد در حالیکه خودش هم مبتلا به نقرس بود،نقرس را بعنوان یک بیماری تب دار و حاد که در افراد جوان و قوی بیماری مفصلی ایجاد میکند تعریف کرد،بعدها سیدنهام،کره ی سیدنهام را تعریف میکند.بعدها ویلیام هبردن اعلام میکند که روماتیسم نام مشترکی برای بسیاری از بیماری هاست که هنوز نام مشخصی ندارند و به علل متفاوتی ایجاد میشوند.

ادامه خواندن “سندرم شوگرن”

روماتولوژی کورس

MHC :

MHC مجموعه ای از ژنها است که بر روی بازوی کوتاه کروموزوم ۶ قرار دارد و ویژگی ایمنولوژیک فرد را تعریف میکند و نقش آنها در میزان بقای بافت های پیوندی حیاتی است. در انسان تحت عنوان Human ( HLA )Lymphocyte Antigen شناخته میشود و دارای سه کالس ۱ و ۲ و ۳ میباشد که در سطح سلولها بروز میکنند. شناخته شده ترین ژن های کالس ۱ تحت عنوان A و B و C و ژن های کالس ۲ که تحت عنوان DR و DP و DQ هست. این ژنها با بیماری های اتوایمیون در ارتباط هستند.

ژنهای کالس ۱ عوامل اصلی در پاسخ ایمنی به عوامل داخل سلولی، پیوندهای آلوگرافت و تومورهاست. معموال در سطح تمام سلولهای هسته دار بیان میشوند و یک پلی مورفیسم دارند و باعث ایجاد تفاوتها در افراد مختلف میشود. اهمیت بیولوژیک MHC آن تنوع ژنتیکی ای است که در جمعیت انسانی و سایر جانداران شامل میشود.

ادامه خواندن “روماتولوژی کورس”

کلیات روماتولوژی

التهاب یک واکنش بافتی موضعی است که در پاسخ به آسیبی که به دنبال پاتوژن میکروبی ،توکسین،جسم خارجی، تروما و یا بدخیمی شروع میشود.شروع یک پروسه التهابی زمانی است که سلولهای اندوتلیال و سلولهایی که مقیم در بافتها هستند فعال میشوند و باعث فراخوانی و فعالیت سلولهای نوتروفیل و مونوسیت و آزاد شدن مدیاتورهای التهابی میشوند.به دنبال آزاد شدن مدیاتورهای التهابی نفوذپذیری ( Permeability ) عروق افزایش مییابد و خروج پروتئینهای پالسما و مایع با یا بدون پاسخ سلولی اتفاق میافتاد که بدنبال این تغییرات نشانه های ظاهری التهاب شامل قرمزی،درد،گرما و تورم بروز میکند.

ادامه خواندن “کلیات روماتولوژی”