امروز: شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی

روماتولوژی

پری آرتریت ها

پری آرتریت ها جز شکایت های اصلی بیماران هستند. بسیاری از شماها هم ممکن است پری آرتریت داشته باشید. شیوع پری آرتریت ها در جوامع عمومی چیزی حدود ۵ درصد است. شیوع آن در بعضی از جوامع ممکن است تا ۴۰ درصد هم برسد. پری آرتریت ها با شغل، فعالیت و نحوه ی استفاده از مفصل بستگی دارد. پری آرتریت ها بیماری هایی هستند که ساختمانهای اطراف مفصل را درگیر می کنند. در RA گفتیم بیمار ممکن است تنوسینوویت هم داشته باشد. تاندونیت، تنوسینوویت، بورسیت و انتزوپاتی از جمله بیماری های پری آرتریت هستند. اپیدمیولوژی پری آرتریت ها در ایران ۵٫۵ درصد ولی ممکن است بعضی پری آرتریت ها شیوع بیشتری داشته باشند مثال شیوع پری آرتریت شانه تا ۴۵ درصد هم گزارش شده است. شیوع پری آرتریت ها در آمریکا ۳ تا ۵ درصد و در سوئد در مردان ۱٫۶ و در زنان ۳٫۶ درصد است.

ادامه خواندن “روماتولوژی”

استئوپروز

استئوپروز)پوکی استخوان(:

میکروآرشیتکچر , یک بیماری متابولیک استخوان است که در آن دانسیته ی استخوان کاهش می یابد استخوان از نظر المان های ساختمانی دچار نقص و کاهش میشود.به طوری که در معرض شکستگی قرار میگیرد.محل شایع این شکستگی ها گردن فمور،جسم مهره ها و انتهای رادیوس و اولنا می باشد.

اپیدمیولوژی:

بر اساس آمار کشور آمریکا ۸ میلیون خانم و ۲ میلیون آقا مبتال به استئوپروز هستند. در واقع یک نفر بین هر سه خانم باالی پنجاه سال و یک نفر بین هر دوازده آقای باالی پنجاه سال مبتال به استئوپروز است. همچنین ۸۸ میلیون نفر توده استخوانی کاهش یافته یا استئوپنی((low bone mass دارند.

بنابراین میبینیم که تعداد افرادی که استئوپنی دارند بسیار بیشتر از افرادی است که استئوپروز دارند. هر دو گروه مبتال به استئوپنی و استئوپروز در معرض شکستگی های استخوان هستند اما به دلیل جامعه آماری بزرگ تر افراد مبتال به استئوپنی آمار شکستگی در این گروه باالتر است.

ادامه خواندن “استئوپروز”

آرتروپاتیهای کریستالی

نقرس Gout :

از نظر تاریخی به بیماری پادشاهان معروف است. چراکه در زمانهای گذشته افراد مرفه و پادشاهان به علت رژیم غذایی پر از گوشتی که داشتند بیشتر به این بیماری مبتال می شدند. در واقع نقرس یک بیماری متابولیک است که بعلت افزایش سطح اسیداوریک سرم)در حد فوق اشباع( و به دنبال آن رسوب کریستالهای مونوسدیم اورات )MSU( در مایع مفصلی و بافتهای اطراف رخ میدهد.

اپیدمیولوژی:

شیوع هیپراوریسمی)افزایش اسیداوریک سرم( از %۲٫۶ تا %۴۷ و شیوع نقرس از %۱ تا %۱۵ در جمعیتهای مختلف متفاوت است. همانطور که میبینید درصد کمی از افرادی که هیپراوریسمی دارند به نقرس مبتال میشوند. نقرس در کشورهای توسعه یافته و در آقایان شیوع بیشتری دارد.

ادامه خواندن “آرتروپاتیهای کریستالی”