امروز: جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی

میوپاتی های التهابی

بیماری های التهابی عضله یک دسته از بیماریهای عضالنی هستند که عالمت بالینی آن ها ضعف عضله است . درواقع شاه عالمت واضح این بیماری ها ضعف عضله است .
که بیمار ار از کاهش قدرت عضله اش شکایت می کن . این بیماری های التهابی یک دسته بندی نسبتا وسیعی دارند . یک گروه که ما درمورد آن ها صحبت می کنیم ، دسته ایدیوپاتیک هستند یعنی علت شناخته شده ای ندارند نمی دانیم علت ایجاد این بیماری ها چیست به آن بیماری ها ، بیماری های التهابی یا میوزیت های ایدیوپاتیک می گویند که شامل موارد زیر می باشند و ما در مورد ۳ مورد اول صحبت می کنیم.

ادامه خواندن “میوپاتی های التهابی”

لوپوس

(Systemic Lupus Erythematosus (SLE

مبحث بعدی که می خواهیم راجع به آن صحبت کنیم بیماری لوپوس است و یک فرق مهم که با بیماری آرترید روماتوئید دارد این است که در تایمی که شما به صورت موقت یا دائمی پزشک عمومی هستید باید تشخیصش بدهید اما خود را درگیر درمانش نکنید. اصالً بیماری آسانی نیست. بیماری سخت و سنگینی است، پر عارضه است و عوارض آن با مرگ و میر همراه است. ولی حتماً باید بتوانید تشخیص دهید. چون اگر دیر تشخیص دهید، بیمار دچار عوارض برگشت ناپذیری می شود.

تعریف لوپوس:

یک بیماری التهابی، مولتی سیستم است. یعنی همه جا را درگیر می کند و سیستم های مختلف را درگیر می کند، اتیولوژی اش را نمی شناسیم. عالئم بالینی بسیار متنوعی دارد. تظاهرات آزمایشگاهی متعددی دارد. سیر بیماری و پیش آگاهی نیز متنوع است. یعنی در افراد مختلف با هم فرق می کند.

ادامه خواندن “لوپوس”

RA

آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis) یکی از شایع ترین بیماری های کالژن وسکوالر است و به عنوان یک پزشک عمومی حتماً با این بیماران برخورد خواهیم کرد. این بیماری گاهی اوقات روماتوئید هم نامیده میشود.

RA شایع ترین بیماری التهابی مفصلی است و شیوعی در حدود %۱ دارد )که به نسبت باقی بیماری های روماتیسمی باالست( و شیوع آن در خانم ها ۲ تا ۳ برابر آقایان است. هرچقدر که سن باال برود شیوع RA هم بیشتر میشود، به عبارتی RA بیماری میانساالن است نه جوانان و متوسط سنی بیماران ۲۲ تا ۲۵ سال است، به طوری که هرچه به ۲۵ نزدیک تر شویم شیوع هم باال تر میرود. بین ۲۵ سالگی تا ۵۲ در منحنی شیوع بیماری یک کفه (Plateau) داریم و در ۵۲ سالگی شیوع بیماری کم میشود. پس احتمال اینکه فرد ۰۵ ساله ای کیس جدید RA باشد پایین است. میزان بروز )یا انسیدانس( روماتوئید در سال، ۰۵ در ۱۵۵٫۵۵۵ در خانم ها و نصف این میزان در آقایان است.

ادامه خواندن “RA”