امروز: جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی
  • مراقب خود و مفاصل خود باشید چرا که
    توجه به روماتولوژی اهمیت به سزایی پیدا کرده است.
  • دپارتمان روماتولوژی
    توجه به روماتولوژی اهمیت به سزایی پیدا کرده است.

آخرین خبر

وب سایت روماتو، با محوریت ارائه مطالب علمی فیزیوپاتولوژی روماتولوژی راه اندازی شد.

روماتولوژی کورس

MHC :

MHC مجموعه ای از ژنها است که بر روی بازوی کوتاه کروموزوم ۶ قرار دارد و ویژگی ایمنولوژیک فرد را تعریف میکند و نقش آنها در میزان بقای بافت های پیوندی حیاتی است. در انسان تحت عنوان Human ( HLA )Lymphocyte Antigen شناخته میشود و دارای سه کالس ۱ و ۲ و ۳ میباشد که در سطح سلولها بروز میکنند. شناخته شده ترین ژن های کالس ۱ تحت عنوان A و B و C و ژن های کالس ۲ که تحت عنوان DR و DP و DQ هست. این ژنها با بیماری های اتوایمیون در ارتباط هستند.

ژنهای کالس ۱ عوامل اصلی در پاسخ ایمنی به عوامل داخل سلولی، پیوندهای آلوگرافت و تومورهاست. معموال در سطح تمام سلولهای هسته دار بیان میشوند و یک پلی مورفیسم دارند و باعث ایجاد تفاوتها در افراد مختلف میشود. اهمیت بیولوژیک MHC آن تنوع ژنتیکی ای است که در جمعیت انسانی و سایر جانداران شامل میشود.

ادامه خواندن “روماتولوژی کورس”

کلیات روماتولوژی

التهاب یک واکنش بافتی موضعی است که در پاسخ به آسیبی که به دنبال پاتوژن میکروبی ،توکسین،جسم خارجی، تروما و یا بدخیمی شروع میشود.شروع یک پروسه التهابی زمانی است که سلولهای اندوتلیال و سلولهایی که مقیم در بافتها هستند فعال میشوند و باعث فراخوانی و فعالیت سلولهای نوتروفیل و مونوسیت و آزاد شدن مدیاتورهای التهابی میشوند.به دنبال آزاد شدن مدیاتورهای التهابی نفوذپذیری ( Permeability ) عروق افزایش مییابد و خروج پروتئینهای پالسما و مایع با یا بدون پاسخ سلولی اتفاق میافتاد که بدنبال این تغییرات نشانه های ظاهری التهاب شامل قرمزی،درد،گرما و تورم بروز میکند.

ادامه خواندن “کلیات روماتولوژی”

تصاویر مربوط به بیماری های روماتولوژی